MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 198
Nazwa pozycji Budowa placów zabaw w Drzewicy, Strzyżowie, Żardkach i Krzczonowie
Opis

Drzewica: Budowa placów zabaw w Drzewicy, Strzyżowie, Żardkach i Krzczonowie
Numer ogłoszenia: 339522 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Drzewica , ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica, woj. łódzkie, tel. 048 3756794, faks 048 3756641.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.drzewica.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów zabaw w Drzewicy, Strzyżowie, Żardkach i Krzczonowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


                                                                             Drzewica, dnia 16.09.2013 r.

GKBI – 271.11.3.2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

    Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 907) Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa placów zabaw w Drzewicy, Strzyżowie, Żardkach i Krzczonowie

 

Zadanie 1 Budowa placów zabaw z Żardkach i Krzczonowie.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3  złożoną przez   firmę  :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J.Oziębło ul. Kolaniki 19, 37 – 500 Jarosław

Uzasadnienie wyboru : najniższa cena – 65.580,56 zł                                                                 łączna punktacja – 100 pkt.

 

W przetargu złożyli oferty niżej wymienieni Wykonawcy :

 

LP

Wykonawca

punktacja

1.

MAJA Ewelina Piotrowska ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna

0

2.

PW APIS Joanna Oziębło, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław

100

3.

PPHU EXPO-DREW Pacan Kazimierz, Sołek 5, 26-300 Opoczno

0

4.

GIERMAKOWSKA Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół

91,01

 

Z postępowania wykluczono  wykonawców :

1. PPHU EXPO-DREW Pacan Kazimierz, Sołek 5, 26-300 Opoczno

Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie nie przedstawił prawidłowego (aktualnego) dokumentu – zaświadczenia z ZUS. Dostarczony dokument wystawiono w dniu 11.09.2013 natomiast Zamawiający żądał dokumentu potwierdzającego niezaleganie w opłacaniu składek w dniu składania ofert . Powyższe wynika bezpośrednio z przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec nie wykazania spełnienia warunku w ocenie Zamawiającego zachodzi przesłanka do wykluczenia z postępowania Wykonawcy na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. MAJA Ewelina Piotrowska ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna

Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert wobec powyższego podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2.

 

Zadanie 2 Budowa placu zabaw i boiska w Strzyżowie.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 7  złożoną przez   firmę  :

Usługi Budowlane Wojciech Popecki, Sitowa 54A, 26-300 Opoczno

Uzasadnienie wyboru : najniższa cena – 93.341,05 zł                                                                 łączna punktacja – 100 pkt.

W przetargu złożyli oferty niżej wymienieni Wykonawcy :

 

LP

Wykonawca

punktacja

1.

GIERMAKOWSKA Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół

58,74

2.

DROMED ul. Leśna 11, 26-300 Opoczno

67,58

3.

Usługi Budowlane Wojciech Popecki, Sitowa 54A, 26-300 Opoczno

 

100

 

 

 

Zadanie 3. Budowa placu zabaw w przedszkolu w Drzewicy.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3  złożoną przez   firmę  :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J.Oziębło ul. Kolaniki 19, 37 – 500 Jarosław

Uzasadnienie wyboru : najniższa cena – 77.425,30 zł                                                                 łączna punktacja – 100 pkt.

 

W przetargu złożyli oferty niżej wymienieni Wykonawcy :

 

LP

Wykonawca

punktacja

1.

ZPHU „Drewno w ogrodzie” Julianów Leśniewski 6, 96-230 Biała Rawska

96,98

2.

MAJA Ewelina Piotrowska ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna

0

3

PW APIS Joanna Oziębło, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław

100

4.

PPHU EXPO-DREW Pacan Kazimierz, Sołek 5, 26-300 Opoczno

0

5.

GIERMAKOWSKA Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół

95,81

 

Z postępowania wykluczono  wykonawców :

1. PPHU EXPO-DREW Pacan Kazimierz, Sołek 5, 26-300 Opoczno

Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie nie przedstawił prawidłowego (aktualnego) dokumentu – zaświadczenia z ZUS. Dostarczony dokument wystawiono w dniu 11.09.2013 natomiast Zamawiający żądał dokumentu potwierdzającego niezaleganie w opłacaniu składek w dniu składania ofert . Powyższe wynika bezpośrednio z przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec nie wykazania spełnienia warunku w ocenie Zamawiającego zachodzi przesłanka do wykluczenia z postępowania Wykonawcy na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. MAJA Ewelina Piotrowska ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna

Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert wobec powyższego podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2.

 

         Zgodnie z art. 94 ust. 2 w/w ustawy  umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, co związane jest z faktem, iż Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Data publikacji 2013-08-22
 
Załączniki:

 1. Tekst ogłoszenia
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ
 4. Załącznik Nr 2a do SIWZ
 5. Załącznik Nr 2b do SIWZ
 6. Załącznik Nr 2c do SIWZ
 7. Załacznik Nr 3 do SIWZ
 8. Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy
 9. Specyfikacja Techniczna
 10. Opis - Przedszkole
 11. Kosztorys ofertowy - Przedszkole
 12. Przykładowe zestawy zabawowe do Przedszkola
 13. Opis Strzyżów
 14. Kosztory ofertowy - Strzyżów
 15. Opis Żardki i Krzczonów
 16. Kosztorys ofertowy Żardki i Krzczonów
 17. Przykładowe zestawy zabawowe do Żardek i Krzczonowa
 18. Odpowiedzi na pytania do przetargu - 30-08-2013 r.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jarosław Bomba
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2013-08-22