MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 8
Nazwa pozycji Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Osrodku pomocy Społecznej w Drzewicy
Opis

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

W MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Asystenta rodziny.

 

 

WYMAGANIA

                    Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887 z późn.zm.)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY) :

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub

c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy                z dziećmi lub rodziną określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz.U. z 2011r. Nr 272 poz.1608) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

e) kandydat nie może być i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

f) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

i) umiejętność podejmowania decyzji,

j) zdolność i otwartość na komunikowanie się,

k) poczucie odpowiedzialności.

WYMAGANE DOKUMENTY :

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,

d) kwestionariusz osobowy,

e) dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy,

f) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje,

g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

k) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiazek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka        w pok. nr 31 w godzinach urzędowania lub przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy-Asystent rodziny” w terminie do dnia 19.04.2013r.  godz. 15.30.

        Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (48) 375 66 31.

Pełny tekst informacji o ogłoszeniou w pliku załącznika Nr 1 .

 

Data publikacji 2013-04-05
 
Załączniki:

 1. Pełny tekst - Ogłoszenia o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Osrodku pomocy Społecznej w Drzewicy plik pdf 1 638,1 kb

Osoba odpowiedzialna za treść: Janina Iwona Rosłaniec
Osoba publikująca: inż. Jerzy Kwiecień
Data publikacji: 2013-04-05