MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 3
Nazwa pozycji Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Drzewicy
Opis

        BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA W  DRZEWICY 
       ogłasza konkurs na stanowisko kierownicze
urzędnicze
          Dyrektor  Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego  Szkół w Drzewicy

 

I. Określenie stanowiska: stanowisko kierownicze urzędnicze (wg regulaminu organizacyjnego oraz Tab. H w samorządowych jednostkach organizacyjnych - stanowiska  kierownicze urzędnicze – Rozporządzenia RM z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.).

    Nazwa stanowiska: Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Drzewicy

    Wymiar czasu pracy – 1/1 etat.

    Umowa terminowa - na czas określony do 6 miesięcy z możliwością dalszego zatrudnienia, w przypadku konieczności odbycia służby przygotowawczej - pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

    Przewidywany termin zatrudnienia: 1 września  2011 r.


II. Wymagania niezbędne:

1.    Jest obywatelem polskim,

2.    Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3.    Brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.    Cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5.    Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym w ciągu ostatnich  5 lat lub wykonywanie  przez co najmniej 5 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku

6.    Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. 

7.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  stanowisku dyrektora.  

                                                         

III. Dodatkowym atutem będzie:

     1.  Dobra znajomość obsługi programów standardowych aplikacji Windows (między innymi  Word, Excel) oraz poczty elektronicznej i Internetu .

     2.  Wykształcenie pedagogiczne.

     3.  Zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i organizacji  pracy w ZEAS, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność.                                                                                                      

4.  Predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, obowiązkowość.

     5.  Wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych, komunikatywność, odporność na stres.                                                                    

6.  Ogólna znajomość aktów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań przewidzianych na stanowisku, a w szczególności:

           a)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmian.),

          b)ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr  256, poz. 2572 ze zmian.)

          c)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157  poz. 1240 ze zmian.)

          d)ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmian.)

          e)ustawy z dnia 26 stycznia 1982r  - Karta nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmian.)

          f) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  ze zmian.),

          g) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

              administracyjnego  ( Dz.U.  2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ),

          h) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i

              niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U z 2010 r. Nr 17 poz. 95).

 
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Kierowanie zespołem ekonomiczno – administracyjnym szkół i reprezentowanie go na zewnątrz.

2.    Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, organizowanie pracy w zarządzanej  jednostce, ustalenie podziału obowiązków pomiędzy pracownikami zespołu, nadzorowanie i koordynowanie ich pracy.

3.    Prowadzenie obsługi księgowo – finansowej wykonywanej przez ZEAS dla placówek oświatowych.

4.    Zatwierdzanie do wypłaty wszystkich płatności związanych z funkcjonowaniem ZEAS i obsługiwanych placówek.

5.    Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad wykorzystaniem środków.

6.    Koordynowanie polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów szkół.

7.    Opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi projektów organizacji roku szkolnego.

8.    Przygotowywanie w porozumieniu z dyrektorami szkół   projektów planów finansowych.

9.    Przeprowadzanie inwentaryzacji majątku placówek oświatowych.

10. Określenie potrzeb w zakresie remontów i modernizacji placówek oświatowych.

11. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy i Miasta dotyczących działalności placówek oświatowych.

12. Realizowanie porozumień zawartych między kierownikiem ZEAS a dyrektorami szkół i przedszkola.

13. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej organów szkół i przedszkola i  ich obsługa administracyjna.

14. Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych.

15. Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

16. Udostępnianie informacji dotyczących kierowanej jednostki organizacyjnej do BIP.

17. Obsługa organizacyjna, administracyjna i finansowa szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę.

18. Sprawowanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do podległych pracowników.   

19. Organizowanie prac komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego  nauczycieli.

20. Współpraca z Kuratorium Oświaty.

21. Wykonywanie kontroli wewnętrznej.    

22. Sprawdzanie pod względem zgodności z prawem statutów placówek oświatowych.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.    List motywacyjny*  / podpisany/,

2.    Uzasadnienie przystąpienia do konkursu / podpisane /,

3.    Życiorys *  / podpisany /,

4.    Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie   / podpisany /, ( druk dostępny na www.bip.drzewica.pl)/ ,

5.     Kserokopie świadectw pracy,

6.    Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

7.    Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym  ( art.229 § 4 kodeksu pracy) wydane przez uprawnionego lekarza z zakresu medycyny pracy.,

8.    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych  i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie / podpisane /.

9.    Dokument potwierdzający tożsamość   / kserokopia/.

10. Oświadczenie kandydata o niekaralności    / podpisane /.

11. Inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.

 

* List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Dyrektor  ZEAS w Drzewicy  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”  /podpisane/

 

VI. Metoda i selekcja kandydatów:
    1. Wstępna selekcja złożonych ofert.
    2. Rozmowa kwalifikacyjna.

VII. Termin i miejsce skłania dokumentów:        

do dnia 18  lipca 2011 r.  do godz. 15.00

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.O terminie i miejscu II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 3 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy  pok. 10 (sekretariat) lub  przesłać na adres: Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. St. Staszica 22, 26-340 Drzewica z dopiskiem „KONKURS DYREKTOR  ZEAS  W DRZEWICY” Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

VIII. Dodatkowe informacje:

  1) Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy: www.bip.drzewica.pl  oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta (parter).

  2) Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w

       procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  3) Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do drugiego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

  4) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

  5) Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJA O ETAPIE II W ZAŁĄCZNIKACH

Data publikacji 2011-06-22
 
Załączniki:

 1. Kwstionariusz
 2. Oświadczenie o niekaralności
 3. Ogłoszenie do II etapu konkursu
 4. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Jolanta Starus
Osoba publikująca: inż. Jerzy Kwiecień
Data publikacji: 2011-06-22