MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 2
Nazwa pozycji Konkurs na stanowisko Pracownika kadrowo – księgowego LGD „Nad Drzewiczką”
Opis

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko

pracownika kadrowo - księgowego

 

Działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia - § 17, ust. 5, pkt 7 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” z dniem 29 października 2010 r. rozpoczyna procedurę rekrutacyjną na stanowisko Pracownika kadrowo – księgowego LGD „Nad Drzewiczką”

                                                                                         

 

Cel stanowiska:

Organizacja rachunkowości, zarządzanie finansami Stowarzyszenia, nadzór, planowanie i kontrola działalności zgodnie z zachowaniem zasad rachunkowości i sprawozdawczości, prowadzenie spraw kadrowych.

 

Wymiar czasu pracy: ¼ etatu (10 godzin tygodniowo)

 

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

 

Konieczne:

1.       Minimum wykształcenie średnie ekonomiczne;

2.       Praktyczna znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych;

 

Pożądane:

1.       Wykształcenie wyższe (pożądane kierunki: ekonomia, zarządzanie i marketing, rachunkowość);

2.       Doświadczenie w pracy w administracji lub na stanowisku kadrowo-księgowym.

 

Do bezpośrednich zadań pracownika księgowo-kadrowego należeć będzie:

1.       Prowadzenie rozliczeń projektów LGD „Nad Drzewiczką”;

2.       Prowadzenie spraw kadrowo-księgowych związanych z działalnością Stowarzyszenia, w tym również rozliczanie i monitoring finansowy realizowanych projektów;

3.       Prowadzenie akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy;

 

Zakres uprawnień:

Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami;

Wynikający z przepisów Kodeksu pracy.

 

Zakres odpowiedzialności:

Zgodna z powierzonym zakresem obowiązków realizacja zadań;

Merytoryczna, profesjonalna, wysokiej jakości strona prowadzonych spraw;

Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.

 

 

Oferta kandydata powinna zawierać w szczególności:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
  • kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
  • kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od 29 października 2010 r. do 16 listopada 2010 r. do godziny 15.30 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Nad Drzewiczką”, tj. ul. Stanisława Staszica 22, pok. 37; 26-340 Drzewica, w kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika kadrowo-księgowego”.

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

O przyjęciu zgłoszenia przesłanego pocztą decyduje data doręczenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia powiadomi kandydatów drogą pocztową, o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

 

Data publikacji 2010-10-29
 
Załączniki:

 1. Regulamin Konkursu

Osoba odpowiedzialna za treść: LGD nad Drzewiczką
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2010-10-29