MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk ds. administrowania siecią informatyczną
Opis

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

URZĄD GMINY I MIASTA W DRZEWICY

UL. STASZICA 22 , 26-340 DRZEWICA

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Informatyk ds. administrowania siecią informatyczną

w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy

 

        

 Konkurs przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

         Konkurs składa się z trzech etapów:

1.    Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń Kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych;

2.    Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności;

3.    Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

         Ilość wolnych stanowisk: 1.

Przewidywany rodzaj zatrudnienia: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny i czas określony z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony.

         Wymagania formalne dla Kandydata ubiegającego się o pracę na stanowisku administratora sieci informatycznej:

Administratorem sieci informatycznej może być osoba, która (wymagania niezbędne):

1.    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.    posiada nieposzlakowaną opinię;

3.    nie jest karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4.     nie jest objęta  postępowaniem o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5.    posiada wykształcenie wyższe lub jest w trakcie uzupełniania

6.    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

7.    posiada certyfikat bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne, bądź wyrazi zgodę na poddanie się procedurze sprawdzania;

8.    posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej;

9.    posiada lub zadeklaruje , że jest w stanie opanować wiedzę informatyczną w rozsądnym okresie ( mile widziany okres około 6 miesięcy ) z następującego zakresu: 

a)  sieci LAN, WAN w zakresie budowy, konfiguracji, zarządzania urządzeniami logicznymi sieci;

b)  środowiska Windows 2000, XP, Vista, w tym znajomość Windows 2003 Server  i Windows 2008 Server oraz domeny Active Directory;

c)  serwera MS SQL Serwer 2005 (zarządzanie i konfiguracja);

d)  skryptów Visual Basic;

e)  konfiguracji i zarządzania urządzeniami do zabezpieczenia i monitoringu  sieci typu firewall i UTM pod systemem Windows i Linux.

f)   środowiska Linuksa i oprogramowania Open Source dla administracji.

 

10. Wymagane jest posiadanie wiedzy z zakresu wymienionego w pkt.9 pp. „a” (znajomość sieci LAN, WAN w zakresie budowy, konfiguracji, zarządzania urządzeniami logicznymi sieci;) na poziomie dobrym oraz z zakresu wymienionego w pkt.9 pp. „b” ( znajomość - środowiska Windows 2000, XP, Vista, w tym znajomość Windows 2003 Server  i Windows 2008 Server oraz domeny Active Directory;) , na poziomie dostatecznym czyli  podstawowym. Sposób prezentujący możliwość uzupełnienia wiedzy z pozostałych grup należy wykazać w harmonogramie załączonym do oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach.

Wymagania formalne dla Kandydata ubiegającego się o pracę na stanowisku administratora sieci informatycznej (wymagania dodatkowe):

1.  kwalifikacje spełniające jeden z następujących wariantów:

a)    wykształcenie o kierunku informatycznym pokrewnym z ww. zakresem na poziomie minimum licencjata

b)    wykształcenie o kierunku informatycznym pokrewnym z ww. zakresem na poziomie minimum licencjata w trakcie uzupełniania  podbudowane doświadczeniem na stanowisku administratora sieci informatycznej lub informatyka z zakresem prac obejmujących obsługę sieci informatycznej.

2.   odpowiedni poziom podstawowej wiedzy merytorycznej i ogólnej;

3.  mile widziana znajomość oprogramowania: użytkowego typu Płatnik, Elektroniczny Obieg Dokumentów w administracji samorządowej, oraz umiejętność programowania Visual Basic 2005 i tworzenia  elektronicznych formularzy XML,

4.  pożądane cechy osobowości: kreatywność, komunikatywność, podzielność uwagi, dokładność, odpowiedzialność.

 

5.   Główne obowiązki i czynności administratora sieci informatycznej to:

1.    administrowanie siecią informatyczną Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy

2.    koordynowanie i nadzorowanie sieciowych działań informatycznych, wykonywanie i archiwizacja kopii zapasowych, usuwanie awarii i reinstalacja systemu;

3.    monitorowanie bieżącego stanu sieci i systemu jej zabezpieczeń zgodnie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa.

4.    sporządzanie informacji i raportów o stanie  bezpieczeństwa systemu.

5.    administrowanie systemem Windows Serwer 2008 (utrzymanie ciągłości pracy systemu, archiwizacja kopii bezpieczeństwa systemu i zasobów plików);

6.    administrowanie systemu kontroli dostępu, m.in. utrzymanie ciągłości pracy systemu, archiwizacja zdarzeń systemowych, zarządzanie dostępem;

7.    proponowanie, opiniowanie i koordynowanie rozwiązań informatycznych i nowych systemów;

8.    przygotowywanie środowiska pracy Linux dla programów typu Open Source  w administracji samorządowej

9.    wykonywanie innych zleconych czynności w zakresie informatyki.

Wykaz dokumentów, które kandydat powinien złożyć w zamkniętej kopercie:

1.    podanie do Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kontaktowego;

2.    życiorys (CV) wraz z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.) – koniecznie podpisany

3.    odpis (kserokopie) dyplomu stwierdzającego posiadanie kierunkowego wykształcenia na wymaganym poziomie lub zaświadczenie o realizacji uzupełniania wykształcenia;

4.    oświadczenia: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii, niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; ( druk do pobrania)

5.    certyfikat bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne, bądź pisemnie wyrażona zgoda na poddanie się procedurze sprawdzania; ( druk do pobrania)

6.    inne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, zaświadczenia o kontynuacji studiów,  (świadectwa pracy, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia  itp). ( kserokopie)

7.    oświadczenia dotyczące posiadanych kwalifikacji zgodnie z wymogami określonymi w pkt.1 (wymagań dodatkowych) zwierające deklaracje i sposób uzupełnienia pozostałych wymaganych kwalifikacji oraz harmonogram realizacji złożonych deklaracji. ( druk do pobrania)

8.    nadto oczekiwane jest złożenie opinii o kandydacie, względnie rekomendacji z poprzednich miejsc pracy.

 

Oferty wraz z załącznikami wymienionymi powyżej prosimy składać w terminie

do dnia 17 lutego 2010 roku

do Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy,

26-340 Drzewica, ul. Staszica 22 w sekretariacie pok. 10,

bądź drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy i Miasta  w Drzewicy,

ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica

z dopiskiem w obu przypadkach na kopercie  DOTYCZY  NABORU  NA  STANOWISKO  DS. ADMINISTROWANIA SIECIA INFORMATYCZNĄ”

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy www.bip.drzewica.pl .

 


LISTA  KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

INFORMATYK

ds. Administrowania Siecią Informatyczną

w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji – TESTU kwalifikacyjnego z wiedzy ogólnej i specjalistycznej – zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejscowość

1

Sławomir Swat

Końskie

2

Krzysztof Jakubczyk

Radzice Małe

3

Tomasz Mastalski

Drzewica

 

O terminie testu zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rekrutacyjnej

 

mgr Edward Podkowiński

Zastępca Burmistrza

 


Komisja Rekrutacyjna informuje, że w dniu 05 marca 2010 roku o godz.10.00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy ( I piętro, pok.14) odbędzie się merytoryczna selekcja kandydatów /pisanie testu i rozmowa kwalifikacyjna/.

 


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

INFORMATYK DS. ADMINISTROWANIA SIECIĄ INFORMATYCZNĄ

 

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Informatyk ds. administrowania siecią informatyczną  w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy   

został wybrany Pan KRZYSZTOF JAKUBCZYK, zamieszkały RADZICE  MAŁE

 

uzasadnienie

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w dwu etapach, tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej największą ilość punktów uzyskał Pan Krzysztof Jakubczyk.

 

Data publikacji 2010-01-29
 
Załączniki:

 1. Tekst ogłoszenia.
 2. Kwestionariusz
 3. Oświadczenie Nr 1
 4. Oświadczenie Nr 2
 5. Oświadczenie Nr 3 - Kwalifikacje

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Jolanta Starus
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2010-01-29