MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sporządzenie aktu urodzenia i Transkrypcja
Zawarcie związku małżeńskiego i Transkrypcja
Sporządzenie aktu zgonu i Transkrypcja
Odpisy aktu z ksiąg Urzedu Stanu Cywilnego
Stawki opłaty skarbowej
Druki, formularze do pobrania
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Sporządzenie aktu urodzenia i Transkrypcja

SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA i TRANSKRYPCJA

1. Zgłoszenie urodzenia noworodka:

Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie urodzenia noworodka wystawione przez służbę zdrowia,
- dowody osobiste rodziców,
  a) odpisy aktów stanu cywilnego (do zgłoszenia pierwszego dziecka z małżeństwa gdy 
      zostało zawarte poza gminą)
  b) w przypadku gdy matka jest panną - odpis skrócony aktu urodzenia dla osoby 
      urodzonej poza terenem gminy
  c) w przypadku kobiety rozwiedzionej - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o 
     rozwodzie lub separacji w przypadku gdy małżeństwo było zawarte poza terenem 
     gminy,
  d) dla wdowy - odpis skrócony aktu zgonu męża, gdy zgon nastąpił poza terenem gminy

Zgłoszenia może dokonać jedynie ojciec, matka albo położna w terminie 14 dni od dnia urodzenia.

2. Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia:

 • oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego wystawiony przez odpowiedni urząd.
 • tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
 • wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 50 zł na konto Urzędu Gminy Drzewica tj.: Bank Spółdzielczy w Przysusze Oddział w Drzewicy
  nr. 89 9145 1011 4000 0156 2000 0001
  lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta, II piętro,
 • „Apostille” – tj. klauzula potwierdzająca autentyczność zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego. Jeżeli dokument został wystawiony przez Państwo, które nie jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 938) – zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego musi przejść proces legalizacji dokonywany przez urzędy konsularne.
 • jeżeli w zagranicznym odpisie aktu stanu cywilnego brakuje wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie np.: daty i miejsca urodzenia, nazwiska rodowego – należy zawrzeć we wniosku prośbę o uzupełnienie polskiego aktu stanu cywilnego i dołączyć dokumenty – przede wszystkim wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego, które zawierają brakujące dane (np.: podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka będzie akt małżeństwa jego rodziców).
 • jeśli zagraniczny akt stanu cywilnego zawiera oczywiste omyłki pisarskie, kierownik USC może, po wpisaniu aktu do polskiej księgi stanu cywilnego, dokonać ich sprostowania na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. Podstawą takiej czynności będą wcześniejsze akty stanu cywilnego osób których akt dotyczy lub akty stanu cywilnego rodziców.

 

Informację przygotowała- mgr Dorota Jedlińska

kliknij link aby pobrać ->>> formularz  Podania

 
Osoba odpowiedzialna za treść: Dorota Jedlińska
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2012-11-21

Załączniki:

 1. Tekst informacji o procedurze sporządzenia aktu urodzenia w pliku do pobrania pdf -308,5 kb