MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sporządzenie aktu urodzenia i Transkrypcja
Zawarcie związku małżeńskiego i Transkrypcja
Sporządzenie aktu zgonu i Transkrypcja
Odpisy aktu z ksiąg Urzedu Stanu Cywilnego
Stawki opłaty skarbowej
Druki, formularze do pobrania
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Stawki opłaty skarbowej

 

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej z zakresu rejestracji aktów stanu cywilnego, stawki tej opłaty oraz zwolnienia - zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej. 

Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

I.

Dokonanie czynności urzędowej

Sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

Inne czynności kierownika USC

- wpisanie na podstawie art.86 ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego do aktu urodzenia sporządzonego przed dniem 30 sierpnia 1955 roku imienia i nazwiska ojca,
- wpisanie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej na podstawie oświadczenia złożonego przed kierownikiem USC o powrocie do uprzednio noszonego nazwiska, w sytuacji, gdy nie minął okres 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu rozwiązującego małżeństwo przez rozwód,
- wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu urodzenia dziecka w sprawie zmiany jego imienia (imion) na podstawie art.51 ustawy Proasc
- wpisanie do aktu urodzenia małżeństwa wzmianki dodatkowej dotyczącej rozwiązania małżeństwa przez rozwód, które nastąpiło poza granicami RP- w wykonaniu Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej). 

11 zł

1. Sporządzenie aktu urodzenia lub aktu zgonu 
2. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki 

Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

50 zł

Pozostałe decyzje wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego
- sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego,
- uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
- sporządzenie polskiego aktu cywilnego na podstawie art. 36 i 70 Proasc
- sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie art. 87 ust. 2 Proasc,

39 zł

II.

Wydawanie zaświadczeń

Zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:
1. Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą 
2. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego 
3. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego w tym wielojęzyczne
4. Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 
5. Pozostałe zaświadczenia 

38 zł
33 zł
22 zł

24 zł26 zł

1. Odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych 
2. Odpisy skrócone:
a. wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość
b. wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego – w liczbie 3 Egzemplarzy; 
zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w RP, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi RP zawarła odpowiednie porozumienie

III.

Wydawanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

1. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

39 zł

9. Pełnomocnictwo:

L.p.

Przedmiot

Opłata skarbowa

Odniesienie do przepisów ustawy o opłacie skarbowej

Uwagi merytoryczne

1.

Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa

17 zł

Część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na mocodawcy i pełnomocniku)

Zwolnione są od opłaty skarbowej pełnomocnictwa:
- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy,

2.

Złożenie pełnomocnictwa łącznego- dokumentu, w którym mocodawca ustanowił kilka osób, zobowiązując je do łącznego działania-albo odpisu, wypisu lub kopii takiego pełnomocnictwa

17 zł

Część IV załącznik do ustawy o opłacie skarbowej

Jeden stosunek pełnomocnictwa

3.

Złożenie pełnomocnictwa ustanowionego przez mocodawcę(np. małżonków)-albo odpisu, wypisu lub kopii takiego pełnomocnictwa

17 zł

Część IV załącznik do ustawy o opłacie skarbowej

Jeden stosunek pełnomocnictwa

4.

Jeżeli składany jest odpis (wypis) lub kopia pełnomocnictwa to muszą być urzędowo poświadczone

5 zł

Część II ust.4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

  • Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Gminy i Miasta Drzewica tj.: Bank Spółdzielczy w Przysusze Oddział w Drzewicy
    nr. 89 9145 1011 4000 0156 2000 0001
    lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta, II piętro,

 

Informację przygotowała- mgr Dorota Jedlińska

 
Osoba odpowiedzialna za treść: Dorota Jedlińska
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2012-11-21

Załączniki:

 1. Wkaz stawek opłaty skarbowej - plik pdf 143,2 kb