MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Zameldowanie - Wymeldowanie
Dowody osobiste
Udostępnianie danych osobowych
Informacje statystyczne z ewidencji ludności
OGŁOSZENIA
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Udostępnianie danych osobowych

Udostępnianie danych osobowych

ze zbiorów meldunkowych

Na pisemny wniosek wnioskodawcy, organ gminy udostępnia dane osobowo-adresowe ze zbioru meldunkowego gminy i miasta.

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Organ gminy udostępnia dane podmiotom, jeżeli:

dane te są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań,

wykażą interes prawny w pozyskaniu danych,

uwiarygodnią interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

Wymagane dokumenty:

1. wypełniony wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL

    oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ,

2. dowód dokonania opłaty w kasie lub na konto gminy, która udostępnia dane

3. dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w pozyskaniu danych.

Dokumenty potwierdzające interes prawny to:

wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, kopie umów, wezwań do zapłaty,

wyroków sądowych.

Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny,

dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Opłata za udostępnienie danych wynosi 31 zł

Termin załatwiania sprawy:

W przypadku prawidłowo wypełnionego wniosku i uiszczeniu stosownej opłaty oraz w przypadku wymaganej zgody osoby, której dane będą udostępniane, po uzyskaniu jej zgody, sprawa zostanie załatwiona bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca.

Podstawa  prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach  osobistych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych

z ewidencji ludności, zbioru oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. (Dz. U. Nr 214, poz. 1353).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych

i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat. (Dz. U. Nr 207, poz. 1298).


I N F O R M A C J A

Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, ewidencja ludności informuje, iż uległ zmianie wzór wniosku o udostępnienie danych . ( do pobrania poniżej)
Nowy wzór wniosku obowiązuje od dnia 30 czerwca 2010 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, ogłoszonym w Dz. U. Nr 105, poz. 667 z dnia 15 czerwca 2010r.
Powyższe przekazujemy w celu stosowania w przypadku ubiegania się o dane.

 
Osoba odpowiedzialna za treść: z x y
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2005-06-02

Załączniki:

 1. Druk wniosku o udostepnienie danych - plik .pdf rozmiar 95,8 Kb