MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Zameldowanie - Wymeldowanie
Dowody osobiste
Udostępnianie danych osobowych
Informacje statystyczne z ewidencji ludności
OGŁOSZENIA
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Zameldowanie - Wymeldowanie

Zameldowanie na pobyt stały

Wymagane dokumenty:

1. Dokument stwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach  inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, osoba niepełnoletnia  nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.

2. Wypełniony druk  "Zgłoszenie pobytu stałego" /Załącznik nr 1/.

3. Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego,  w przypadku gdy osoba przybywa  z terenu innej gminy i nie dokonuje zameldowania  z równoczesnym wymeldowaniem.

4. Do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilnoprawna,  wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu, który potrzebny  jest do potwierdzenia przez właściciela faktu pobytu osoby w lokalu.

Termin załatwiania sprawy:

Sprawa dotycząca zameldowania na pobyt stały po okazaniu stosownych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu druku załatwiana jest bezzwłocznie.

Opłaty:

Czynność zameldowania na pobyt stały nie podlega opłacie.

Uwagi:

Osoba przebywająca w miejscu nowego pobytu stałego obowiązana jest dokonać zameldowania najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania się na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami).

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymagane dokumenty:

1. Dokument stwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, osoba niepełnoletnia  nieposiadająca dokumentu  stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony  aktu urodzenia.

2. Wypełniony druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" /Załącznik nr 2/.

Termin załatwiania sprawy:

Sprawa dotycząca wymeldowania z pobytu stałego po okazaniu stosownych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu druku załatwiana jest bezzwłocznie.

Opłaty:

Czynność wymeldowania z miejsca pobytu stałego nie podlega opłacie.

Uwagi:

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego  można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami).

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:

1. Dokument stwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach  inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, osoba niepełnoletnia  nieposiadająca dokumentu  stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.

2. Wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad  3 miesiące" /Załącznik nr 3/.

3. Do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilnoprawna,  wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu, który potrzebny  jest do potwierdzenia przez właściciela faktu pobytu osoby w lokalu.

Termin załatwiania sprawy:

Sprawa dotycząca zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące po okazaniu stosownych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu druku załatwiana jest bezzwłocznie.

Opłaty:

Czynność zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące nie podlega opłacie.

Uwagi:

Osoba przebywająca w miejscu nowego pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące obowiązana jest dokonać zameldowania najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. W przypadku gdy okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada deklarowanemu pobytowi przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do czasu upływu terminu zameldowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami).

 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:

1. Dokument stwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach  inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, osoba niepełnoletnia  nieposiadająca dokumentu  stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.

2. Wypełniony druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad  3 miesiące" /Załącznik nr 4/.

Termin załatwiania sprawy:

Sprawa dotycząca wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące po okazaniu stosownych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu druku załatwiana jest bezzwłocznie.

Opłaty:

Czynność wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące nie podlega opłacie.

Uwagi:

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące  można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. W przypadku gdy okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada deklarowanemu pobytowi przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami).

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt dłuższy niż 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

1. Dokument stwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach  inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, osoba niepełnoletnia  nieposiadająca dokumentu  stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony  aktu urodzenia.

2. Wypełniony druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad  3 miesiące" /Załącznik nr 4/ .

Termin załatwiania sprawy:

Sprawa dotycząca zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy po okazaniu stosownych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu druku załatwiana jest bezzwłocznie.

Opłaty:

Czynność w zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy nie podlega opłacie.

Uwagi:

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót organowi właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu. Zgłoszenia można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami).

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Wymagane dokumenty:

1. Karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się,  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ochrony  uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy  w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt  rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzielenie w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony  uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

2. Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość  i obywatelstwo, ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej, ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii  Europejskiej.

3. Wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego” /Załącznik nr1 /.

4. Do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilnoprawna,  wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument  poświadczający tytuł prawny do lokalu, który potrzebny  jest do potwierdzenia przez właściciela faktu pobytu osoby w lokalu.

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa dotycząca zameldowania cudzoziemca na pobyt stały po okazaniu stosownych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu druku załatwiana jest bezzwłocznie.

Opłaty:

Czynność zameldowania cudzoziemca na pobyt stały nie podlega opłacie.

Uwagi:

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba, że jego pobyt nie przekracza 14 dni.

Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania się na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami).

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące /do 3 miesięcy/

Wymagane dokumenty:

1.Wiza- dla cudzoziemców, których wjazd do Polski nie nastąpił na podstawie umowy   przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy.

2. Dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej  ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany – dla cudzoziemców, których  wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy.

3. Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość  i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub    zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej a w przypadku     braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium     Rzeczypospolitej Polskiej- dla obywateli Unii Europejskiej.

4. Ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela  Unii Europejskiej lub ważna karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej  – dla członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

5. Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad  3 miesiące" /Załącznik nr 3/.

6. Do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu, który potrzebny  jest do potwierdzenia przez właściciela faktu pobytu osoby w lokalu.

 Termin załatwienia sprawy:

 

Sprawa dotycząca zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy trwający ponad

3 miesiące po okazaniu stosownych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu druku załatwiana jest bezzwłocznie.

 

Opłaty:

 

Czynność zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

nie podlega opłacie.

 

Uwagi:

 

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

lub członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy albo trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba, że jego pobyt nie przekracza 14 dni.

Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opuszczając miejsce pobytu czasowego trwającego

do 3 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, jest zobowiązany wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, obowiązek wymeldowania nie powstaje.

Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad

3 miesiące otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do czasu upływu terminu zameldowania.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami).

 

 
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Małgorzata Krakowiak
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2005-06-02

Załączniki:

 1. Zgłoszenie pobytu stałego
 2. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 3. Zgłoszenie pobytu czasowego
 4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego