MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Ref. Spraw Obywatelskich, Społecznych i Wojskowych
Ref. Organizacji Promocji i Kadr
Ref. Budżetu i Podatków
Ref. Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Inwestycji i Promocji
Ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Referat zajmuje się:
-nadawaniem numeracji porządkowej budynków
-udzielaniem informacji dla właścicieli działek z bazy danych ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego
-zatwierdzaniem projektów podziału nieruchomości
-ochroną znaków geodezyjnych
-wydawaniem decyzji na podział działek
-tworzeniem i nadzorowaniem działalności spółek wodnych
-wydawaniem decyzji w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w związku z projektowaniem i wykonywaniem na koszt państwa oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych w części dotyczącej urządzeń melioracji wodnych, zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych wsi
-orzekaniem w sprawach spornych o odszkodowaniu i naprawie szkód powstałych w związku z prowadzeniem prac geodezyjnych
-naliczaniem opłat za użytkowanie terenów melioracyjnych przez rolników ( repartycje)
-wydawaniem zaświadczeń na bony paliwowe
-wydawaniem zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego do przyznania indywidualnej kwoty mlecznej
-wykonywaniem opinii dotyczących przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz zgodności podziału nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego
-sprzedażą nieruchomości, oddawaniem w użytkowanie wieczyste i zarząd, wydzierżawienie gruntów należących do Agencji Rolnej Skarbu Państwa
-określaniem warunków i wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji
-wydawaniem decyzji o przeznaczeniu gruntu nieleśnego lub nieużytków do zalesienia
-wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
-wymierzaniem kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów.

 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: nieznana
Data publikacji: