MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej
Komisja Rolnictwa. Leśnictwa. Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska
Komisja Ładu. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Komisja Inicjatyw Gospodarczych. Współpracy z Zagranicą i Komunalizacji
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Rada Gminy i Miasta
Liczba odwiedzin kategorii: 6886 
 

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada

 § 16  Statutu Gminy i Miasta Drzewica  

 

Tryb pracy Rady określa  § 21 Statutu Gminy i Miasta Drzewica  

§ 21

 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Burmistrza lub 1/4 ustawowego składu Rady.

 3. Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesje w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do zawiadomienia o sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami  uchwał.

 4. O terminie, miejscu i proponowanym  porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na (4) cztery dni przed terminem obrad listownie lub w inny skuteczny sposób.

 5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 6. W sesjach Rady uczestniczy Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy i Radca Prawny.

 7. Sesja Rady odbywa się na jednym posiedzeniu. Jednakże Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie na kolejnym posiedzeniu.

 8. Rada może obradować tylko w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady (kworum).

 9. W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie posiedzenia Przewodniczący obrad przerywa obrady i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji. Uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc.

10. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem odnotowuje się w protokóle.

11. Sesję otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka Przewodniczący Rady lub wskazany przez niego wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności wymienionych osób Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego obrad.

12. Rada na wniosek przewodniczącego obrad może powołać spośród radnych sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłaszanych wniosków, obliczanie wyników jawnego głosowania, sprawdzanie kworum.

13. Po stwierdzeniu kworum Przewodniczący Sesji stawia wniosek o przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

14. Rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

15. Na wniosek burmistrza Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

16. Po otwarciu Sesji z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad może wystąpić radny oraz Burmistrz.

Prace  merytoryczną  przed  sesją wykonują stałe komisje Rady powoływane i   działające na podstawie    § 30, 31, 32  Statutu Gminy i Miasta Drzewica 

§ 30 /Statutu Gminy i Miasta Drzewica /

 

1. Do pomocy w wykonywaniu zadań Rada powołuje komisje stałe lub doraźne do określonych zadań.

2. Komisje podlegają wyłącznie Radzie.

3. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych, zakres zadań komisji doraźnych  oraz ich skład osobowy określają odpowiednie uchwały Rady.

4. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 radnych a maksymalnie 5-ciu radnych.

5. Członków komisji Rada wybiera w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

6. Przewodniczącego komisji powołuje Rada na wniosek członków komisji zaś wiceprzewodniczącego wybiera komisja spośród członków komisji.

7. Radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej jednej komisji lecz nie więcej niż w dwóch.

8. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady nie mogą przewodniczyć komisją stałym.

9. Komisja przedkłada Radzie do 31 stycznia i do 31 lipca każdego roku półroczny plan pracy oraz sprawozdanie z działalności za okres półroczny.

10. Komisja składa sprawozdania z działalności  za okres półroczny.

 

§ 31 / Statutu Gminy i Miasta Drzewica /

1. Do zadań komisji stałych należą w szczególności:

1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których zostały powołane,

2) kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych pod względem zgodności ich działania z uchwałami Rady w zakresie właściwości komisji,

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Burmistrza oraz członków komisji,

4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał.

5) badanie terminowości załatwiania przez Burmistrza i jednostki organizacyjne postulatów, wniosków i skarg mieszkańców w zakresie właściwości komisji,

6) współpraca z innymi komisjami Rady.

2. Posiedzenia komisji zwołuje Przewodniczący komisji lub Zastępca Przewodniczącego komisji ustalając porządek . Z przebiegu posiedzenia sporządzany jest protokół.

3. Wnioski dotyczące zmian do przedłożonych projektów uchwał Przewodniczący komisji przedkłada Burmistrzowi w ciągu 2 dni od terminu posiedzenia komisji.

4. Posiedzenia odbywają się zgodnie z zatwierdzonym planem pracy, co najmniej raz w miesiącu.

5. Zatrudnienie osób przy pracach interwencyjnych i publicznych przy współudziale budżetu gminy i wybór tych osób podlega opinii odpowiednich komisji, kierownika opieki społecznej i sołtysów.

 

§ 32 / Statutu Gminy i Miasta Drzewica /

 

1. Stałymi komisjami Rady są:

Komisja Rewizyjna

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

Komisja Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Współpracy z Zagranica i Komunalizacji

2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski, bez prawa udziału w głosowaniu

 

SKŁAD  RADY  GMINY  I  MIASTA  DRZEWICA

 
Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Wałdoch
Osoba publikująca: mgr inż. Krzysztof Jakubczyk
Data publikacji: 2004-10-25

Osoby:
Przewodnicząca Rady
lek.med. Maria Teresa Nowakowska
Zastępca Przewdniczącego Rady
Marian Kalużny
Zastępca Przewdniczącego Rady
Marian Jaciubek
Członek Rady
Stanisław Barul
Członek Rady
Mieczysław Działak
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Członek Rady
Jan Gmaj
Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Współpracy z Zagranicą i Komunalizacji

Członek Rady
Wiesława Majcherek
Członek Rady
Jan Michalski
Członek Rady
Włodzimierz Pomykała
Przewodniczący Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Członek Rady
Marek Sarwa
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

Członek Rady
Krystyna Swęd
Członek Rady
Alina Szymańska
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej

Członek Rady
Marcin Tkaczyk
Członek Rady
Franciszek Tomczyk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członek Rady
Jerzy Walasik