Załącznik Nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy


REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W DRZEWICY

§ 1
Regulamin określa zadania i zakres kontroli wewnętrznej w Urzędzie.

§ 2
1. Burmistrz sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania systemu kontroli wewnętrznej.
2. Do osobistej decyzji Burmistrza należy wykorzystanie ustaleń kontroli wewnętrznej.

§ 3
Celem kontroli wewnętrznej jest badanie prawidłowości realizacji i efektywności działania.
W szczególności do zadań kontroli wewnętrznej należy:
1) badanie zgodności kontrolowanego postępowania z obowiązującymi przepisami prawa,
2) badanie efektywności działania i realizacji zadań wynikających z planu rozwoju i budżetu gminy,
3) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za powstałe nieprawidłowości,
4) wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację stwierdzonych nieprawidłowości,
5) zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności urzędu, inicjowanie kierunków prawidłowego działania.

§ 4
W celu zapewnienia skuteczności kontroli wewnętrznej należy:
1) ustalić zakres i rodzaj decyzji, do podejmowania których zostaną upoważnieni poszczególni pracownicy,
2) wprowadzić należyty system dokumentacji i ewidencji, zwłaszcza systemu obiegu dokumentów,
3) sprawdzać stan składników majątkowych, zapewnić ich należytą ochronę.

§ 5
1. System kontroli wewnętrznej w Urzędzie obejmuje kontrolę funkcjonalną, którą prowadzą wszystkie stanowiska pracy,
2. Kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez Urząd podlegają wszystkie podporządkowane jednostki organizacyjne, zgodnie z posiadanym uprawnieniem.

§ 6
Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych zadań wykonuję z urzędu:
1) Sekretarz Gminy,
2) Skarbnik Gminy,
3) Kierownicy poszczególnych Referatów.

§ 7
Ustala się następujące rodzaje kontroli wewnętrznej:
1) wstępną, obejmującą badanie zamierzonych dyspozycji i czynności przed ich dokonaniem oraz projektów umów, porozumień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań.
2) bieżącą, obejmująca czynności i operacje w toku wykonywania oraz prawidłowości zabezpieczenia składników majątkowych,
3) zastępczą, obejmująca badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

§ 8
1. Z kontroli bieżącej i następnej kontrolujący sporządza protokół lub inny dokument (notatkę służbową),
2. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wstępnej kontrolujący:
- zwraca bezzwłocznie nieprawidłowo sporządzony dokument z wnioskiem o dokonanie zmian lub uzupełnień,
- odmawia podpisu dokumentów nierzetelnie sporządzonych nieprawidłowych lub dotyczących operacji sprzecznych z przepisami
3. W razie ujawnienia nadużycia kontrolujący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Burmistrza oraz zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód nadużycia.

§ 9
Koordynatorem działalności kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych jest Sekretarz Gminy.

§10
Protokół (sprawozdanie, notatka służbowa) z kontroli powinien zawierać:
1) nazwę stanowiska lub jednostki kontrolowanej,
2) imię, nazwisko, stanowisko kontrolującego,
3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
4) określenie przedmiotu kontroli,
5) ustalenia kontroli,
6) wyszczególnienie załączników,
7) miejsce i datę sporządzenia protokółu oraz podpisy kontrolującego i kontrolowanego.

§ 11
Na podstawie dokumentu z kontroli kontrolujący opracowuje projekt wystąpienia pokontrolnego, które winno zawierać:
1) opis stwierdzonych osiągnięć i nieprawidłowości,
2) zalecenia,
3) termin wykonania zaleceń i powiadomienie o sposobie ich realizacji.

§ 12
Wystąpienie pokontrolne, akceptowane przez Burmistrza przekazywane jest do kontrolowanej osoby, jednostki organizacyjnej, referatu.